สำนักหอสมุดให้บริการการยืมต่อด้วยตนเอง (Renew online) พร้อมบริการส่ง SMS แจ้งเตือนวันกำหนดส่งทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

สำนักหอสมุดให้บริการ บริการยืมต่อด้วยตนเอง (Renew online) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกห้องสมุดในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ที่ยังไม่เกินกำหนดส่งและไม่มีผู้จอง ให้สามารถยืมต่อได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์สำนักหอสมุด

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การบริการสำนักหอสมุด พ.ศ. 2553 และสำนักหอสมุดได้มีประกาศสำนักหอสมุด เรื่อง การให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ. 2553 โดยได้กำหนดจำนวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ และระยะเวลาการให้ยืมใหม่ เพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้เดิม และให้ผู้ใช้บริการสามารถต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองได้อีก 3 ครั้ง เรียก การบริการนี้ว่า บริการยืมต่อด้วยตนเอง (Renew online)

บริการยืมต่อด้วยตนเอง (Renew online) เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้สมาชิกห้องสมุดที่ประสงค์จะต่ออายุการยืมหนังสือที่ยังไม่เกินกำหนดส่งและไม่มีผู้จองผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสามารถเข้าไปใช้บริการยืมต่อได้ที่ http://library.cmu.ac.th มีเงื่อนไขการใช้บริการดังนี้

1. รายการที่ยืมต่อต้องไม่เกินวันกำหนดส่ง

2. สามารถยืมต่อด้วยตนเองได้สูงสุด จำนวน 3 ครั้ง

3. กรณีที่มีการจอง รายการนั้นจะไม่สามารถยืมต่อได้

4. สำนักหอสมุดขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรายการที่มีการจอง

5. กรณีที่มีค่าปรับเกินกำหนดส่ง ผู้ยืมต้องรับผิดชอบในทุกกรณี

สำหรับขั้นตอนการยืมต่อด้วยตนเองนั้น มีดังนี้

1. เปิด URL ของสำนักหอสมุด http://library.cmu.ac.th

2. พิมพ์ชื่อ นามสกุล และรหัสบาร์โค้ดของสมาชิกห้องสมุด ในช่องตรวจสอบข้อมูลการยืม/ยืมต่อ คลิกตรวจสอบ

3. จากหน้าระเบียนสมาชิกของผู้ใช้บริการ ให้คลิกที่รายการที่ยืม (Items currently checked out)

4. เลือกรายการที่ต้องการยืมต่อ และคลิกที่แถบข้อความ Renew selected items

5. สถานะของรายการที่ยืมต่อจะปรากฏข้อความ RENEWED และจำนวนครั้งที่ยืมต่อ

6. คลิก Start Over เพื่อสิ้นสุดการดำเนินการ

อย่างไรก็ดี สำหรับข้าราชการสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อาจารย์พิเศษ ซึ่งตามระเบียบเดิม ยืมได้ตลอดภาคการศึกษา แต่ในระเบียบใหม่จะมีการต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศเมื่อครบกำหนดเวลาการยืม เช่น หนังสือทั่วไปยืมได้สูงสุดครั้งแรก 30 วัน และต่ออายุการยืมต่อออกไปได้อีก 3 ครั้ง ๆ ละ 30 วัน รวมระยะเวลาการยืมสูงสุดได้ 120 วัน นั้น สำนักหอสมุดได้จัดให้บริการแจ้งเตือนวันกำหนดส่งทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดผ่าน SMS โดยอาจารย์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนั้น หากอาจารย์ ตลอดจนนักศึกษา ผู้ใช้บริการท่านใด สนใจสมัครขอรับบริการแจ้งเตือนวันกำหนดส่งทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดผ่าน SMS สามารถเข้าไปลงทะเบียนใช้บริการได้ที่ http:// library.cmu.ac.th/services/sms2

(เพิ่มเติม :download เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ พีดีเอฟไฟล์)