บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ศึกษางานสำนักหอสมุด

บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จำนวน 10 คน ประกอบด้วย นักวิชาการสาธารณสุข นักคอมพิวเตอร์ และบรรณารักษ์ เข้าศึกษางานสำนักหอสมุด ในวันที่ 2 สิงหาคม 2553 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 เพื่อศึกษางานการสร้างฐานข้อมูล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการตั้งศูนย์สารสนเทศงานสร้างสุขภาพของศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ทั้งนี้โดยมี นางสาวอมรลักษณ์ ตระการพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค และนายวีระชัย เตชะวัชรีกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป