ภัยแล้ง

ภัยแล้ง


ภัยแล้ง คือ ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานาน

จนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน

สำหรับภัยแล้งในประเทศไทย ส่วนใหญ่เกิดจากฝนแล้งและทิ้งช่วง ซึ่งฝนแล้งเป็นภาวะปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล

ปัญหาภัยแล้งในประเทศไทยส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง กับการดำรงชีวิตของประชาชน

ภัยแล้งในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงกับการเกษตรและแหล่งน้ำ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศ ที่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ภัยแล้งจึงส่งผลเสียหายต่อกิจกรรมทางการเกษตร เช่น พื้นดินขาดความชุ่มชื้น พืชขาดน้ำ พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพต่ำ รวมถึงปริมาณลดลง ส่วนใหญ่ ภัยแล้งที่มีผลต่อการเกษตร มักเกิดใน ฤดูฝนที่มีฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมถึงผลกระทบ

ด้านเศรษฐกิจ สิ้นเปลืองและสูญเสียผลผลิตด้านเกษตร ปศุสัตว์ ป่าไม้

การประมง เศรษฐกิจ

ด้านเกษตร ปศุสัตว์ ป่าไม้ การประมง เศรษฐกิจทั่วไป

ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสัตว์ต่าง ๆ ทำให้ขาดแคลนน้ำ เกิดโรคกับสัตว์

ด้านอุทกวิทยา ทำให้ระดับและปริมาณน้ำลดลง พื้นที่ชุ่มน้ำลดลง คุณภาพน้ำ

เปลี่ยนแปลง เกิดการกัดเซาะของดิน ไฟป่าเพิ่มขึ้น และส่งผล

ต่อคุณภาพอากาศ

ด้านสังคม เกิดผลกระทบในด้านสุขภาพอนามัย การใช้น้ำและการจัดการ

คุณภาพชีวิต

ชื่อเรื่อง ภัยแล้ง [computer file] = Drought

พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : บริษัท สยามบรรณ จำกัด, 2551

จำนวน 1 แผ่น : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว

ชื่อชุด ชุดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

หัวเรื่อง ภัยแล้ง กาลอากาศ ลมฟ้าอากาศ ผลกระทบจากภัยแล้ง

เลขมาตรฐาน 9789747674576

เลขหมู่ CD365 วศ

สถานที่ วิศวกรรมศาสตร์