Title
บุคลากรสำนักหอสมุดร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ครบ 1 ปี
สำนักหอสมุดร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกิจกรรมถวายต้นดอกดาวเรือง
บุคลากรสำนักหอสมุดได้รับเชิญเป็นวิทยากรและนำเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ iPRES 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น
บุคลากรสำนักหอสมุดร่วมพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล”
สำนักหอสมุดให้การฝึกอบรมแก่บรรณารักษ์และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บุคลากรสำนักหอสมุดร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีเปิดงาน “Medical Book Day ครั้งที่ 13” มหกรรมหนังสือทางการแพทย์และหนังสือทั่วไป
สำนักหอสมุดให้การศึกษาดูงานแก่คณะผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นายนีล มูระตะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เข้าพบผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
สำนักหอสมุดจัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณงาน ประจำปี 2560
สำนักหอสมุดให้การศึกษาดูงานแก่คณะผู้บริหารจาก Jining Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน
สำนักหอสมุดให้การศึกษาดูงานแก่คณะผู้บริหารและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สำนักหอสมุดร่วมงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2560
สำนักหอสมุดให้การศึกษาดูงานแก่ Ms. Lauren Kata, American archivist and oral historian ประเทศสหรัฐอเมริกา
สำนักหอสมุดร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2560
สำนักหอสมุดร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560
สำนักหอสมุดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในงานมหกรรมการจัดการความรู้ CMU-KM Day ประจำปี 2560
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมพุธสุนทรียเสวนาเรื่อง "CoPs Show & Share"
สำนักหอสมุดร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง "สัมผัสวัฒนธรรมเพื่อนบ้านผ่าน Culture Code"

Pages