Title
สำนักหอสมุดมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพัฒนาระบบสำหรับใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักหอสมุด
สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร Shandong University of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน
สำนักหอสมุดเปิดสอนทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นและการใช้ห้องสมุด สำหรับนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษารัฐบาลไทย ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ปีการศึกษา 2560
สำนักหอสมุดร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม "แป๋งกระบองทอด (ฟักทองทอดล้านนา)" เนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2560
สำนักหอสมุดร่วมพิธีเปิดงานกาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเรื่อง "การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งานเว็บไซต์และฐานข้อมูลผ่านทาง Web Analytics”
สำนักหอสมุดร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี
สำนักหอสมุดร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560
ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน เชียงใหม่ จัดกิจกรรม The YSEALI Speaker Series
สำนักหอสมุดร่วมมอบหนังสือบริจาคในโครงการแบ่งปันความรู้คู่คติธรรม ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุดให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก Embassy of the United States of America
นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2559
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างชั้นหนังสือออนไลน์ด้วย CMUL Media Store”
การอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2560
สำนักหอสมุดจัดการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดบอกรับ ประจำปี 2560
บรรณารักษ์สำนักหอสมุดเข้าร่วมโครงการ JST Sakura Science Exchange Program 2017
สำนักหอสมุดร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 50 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560
สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Pages