Title
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง "สัมผัสวัฒนธรรมเพื่อนบ้านผ่าน Culture Code"
สำนักหอสมุดให้การศึกษาดูงานแก่คณะบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักหอสมุดให้การศึกษาดูงานแก่คณะครูและเจ้าหน้าที่ จากโรงเรียนทั่วประเทศเมียนม่า ภายใต้มูลนิธิห้องเรียนความคิด จังหวัดเชียงใหม่
สำนักหอสมุดร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 45 ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2560 และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช.
สำนักหอสมุดร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
สำนักหอสมุดร่วมพิธีเปิดโครงการ "ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่"
สำนักหอสมุดร่วมพิธีปฐมนิเทศในโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต "ทำความดี" ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
สำนักหอสมุดให้การศึกษาดูงานแก่คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุดจัดการประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่แผนปฎิบัติการ และการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561
สำนักหอสมุดจัดประชุมสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิธีเปิดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม "วันนวัตกรรม สำนักหอสมุด 2560" (CMUL Service Innovations Day's 2017)
สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา
สำนักหอสมุดให้การศึกษาดูงานแก่บรรณารักษ์ จาก University of California, Berkeley, USA
สำนักหอสมุดร่วมแสดงความยินดีกับ นายวสุ ละอองศรี ในโอกาสเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 – 2563
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมพุธสุนทรียเสวนาเรื่อง "ทบทวนการให้บริการของห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ"
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน เชียงใหม่ จัดกิจกรรม YSEALI Alumni meeting
สำนักหอสมุดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การทบทวนแนวทางปฏิบัติหากเกิดเหตุอัคคีภัย"

Pages