Title
นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2559
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างชั้นหนังสือออนไลน์ด้วย CMUL Media Store”
การอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2560
สำนักหอสมุดจัดการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดบอกรับ ประจำปี 2560
บรรณารักษ์สำนักหอสมุดเข้าร่วมโครงการ JST Sakura Science Exchange Program 2017
สำนักหอสมุดร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 50 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560
สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักหอสมุดร่วมพิธีเปิดงาน Maejo Book Fair 2017
สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก Universiti Malaysia Terengganu ประเทศมาเลเซีย
สำนักหอสมุดร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม ประจำปี 2560
พิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 23
สำนักหอสมุดร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 และพิธีรับมอบกิตติบัตรผู้บริหารที่ครบวาระ ประจำปี 2559
สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สำนักหอสมุดร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สำนักหอสมุดมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2560 แด่ ผู้อาวุโส ผู้บริหาร ผู้แทน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ
สำนักหอสมุดให้การต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์ชาวต่างชาติ จากสถาบันเอเชียอาคเนย์ศึกษา (Institute of South East Asian Affairs – ISEAA)
พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7

Pages