การให้บริการหนังสือ วารสาร และโสตทัศนวัสดุ ในระหว่างการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุด (2561-2563)

            สำนักหอสมุดแจ้งการให้บริการหนังสือ วารสาร และโสตทัศนวัสดุ ในระหว่างการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุด (2561-2563) ดังนี้
            1. หนังสือทั่วไปภาษาไทย หนังสืออ้างอิง นวนิยาย สิ่งพิมพ์รัฐบาล วิทยานิพนธ์ ปีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน สามารถใช้บริการได้ตามปกติ และตามสถานะที่ปรากฎในระบบ OPAC
            2. หนังสือภาคเหนือ (ภน/N) ให้บริการแบบชั้นปิด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ชั้น 1 เพื่อหยิบตัวเล่มให้ (พร้อมให้บริการในเดือน มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป)
            3. หนังสือทั่วไปภาษาต่างประเทศที่ตีพิมพ์หลังปี 2543 ให้บริการแบบชั้นปิด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ชั้น 1 เพื่อหยิบตัวเล่มให้
            4. หนังสือปีพิมพ์เก่า ที่ตีพิมพ์ก่อนปี 2543 และมีสถิติการยืมน้อย จัดเก็บในระบบชั้นปิด หากต้องการใช้หนังสือ โปรดติดต่อ ณ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ชั้น 1 หรือเบอร์โทรศัพท์ 053-944531 หรืออีเมล cmulibref@cmu.ac.th
            5. วารสารฉบับปัจจุบันและวารสารฉบับล่วงเวลา สามารถใช้บริการได้ตามปกติ
            6. วารสารที่มีให้บริการฉบับอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับตัวเล่มจริง และวารสารที่หยุดการตีพิมพ์ ให้บริการแบบชั้นปิด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการวารสาร ชั้น 2 เพื่อหยิบตัวเล่มให้
            7. โสตทัศนวัสดุ (แผ่น CD DVD ไมโครฟิลม์ ฯลฯ) บริการที่ห้อง ITSC Corner ชั้น 1 สำนักหอสมุด

            ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง

Share