สำนักหอสมุดขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบมืออาชีพ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบมืออาชีพ
ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
***เริ่มลงทะเบียน เวลา 9.00 น. และหลังการอบรมขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์  พรหมพร จากบริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

หัวข้อการอบรม
- เทคนิคการสืบค้นผลงานวิชาการในฐานข้อมูล
- Web of Science & SCOPUS สำคัญกับการตีพิมพ์ผลงานอย่างไร
- ค่า Bibliometrics (ค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสาร) กับการเลือกเอกสารเพื่อการอ้างอิง
- ไขข้อข้องใจกับทุกคำถามเรื่องการสืบค้นข้อมูล
     - สามารถหาเอกสารวิชาการใน Google ได้หรือไม่
     - การหาเอกสารฉบับเต็มแบบไม่เสียเงิน

***การอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ***

หมายเหตุ : โปรดนำ Laptop/Notebook ของท่านมาด้วยตนเอง

สามารถสำรองที่นั่ง Library.cmu.ac.th/actdb/register  ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
 

Share