Title
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้บริการล่วงเวลา ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source
ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Science Reference Center
ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ เปิดให้บริการล่วงเวลา ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของสำนักหอสมุด (ลุ้นรับของที่ระลึก)
งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด ขอเชิญร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ ปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 6 - 9 เมษายน 2560
ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมกิจกรรม The YSEALI Speaker Series
ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ ปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 5 - 7 เมษายน 2560
ขอเชิญใช้ฐานข้อมูล HeinOnline ด้านกฎหมาย
สำนักหอสมุดให้บริการ Course Reserve Online สร้างคลังเอกสารการสอนสำหรับอาจารย์
ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Britannica Online Academic ฐานข้อมูลสารนุกรมออนไลน์
ขอเชิญใช้ฐานข้อมูล WestlawNext ด้านกฎหมายนานาชาติ
เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Access English โปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะการแสวงหาสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ 2/2559
เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Mc Graw – Hill หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย
เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล EEWOWW เครื่องมือในการเขียนงานวิจัยแบบมืออาชีพ
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกช่วยงานประชาสัมพันธ์ CMU Book Fair ครั้งที่ 23
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ช่วยงานประชาสัมพันธ์ CMU Book Fair ครั้งที่ 23
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ปิดบริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 19 - 30 ธันวาคม 2559

Pages

Subscribe to Front page feed