ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ ปิดบริการชั่วคราว วันที่ 13 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561

ห้องสมุดเปิดให้บริการ Informationists Services สำหรับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ ปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2560 - 19 มกราคม 2561

ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

เปิดรับสมัครบริษัท/สำนักพิมพ์/ร้านค้า เข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 24

ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการล่วงเวลา ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้บริการล่วงเวลา ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2560

FWCI ตัวช่วยใหม่ในแพลตฟอร์ม SCOPUS เพื่อช่วยนักวิจัยตัดสินใจใช้อ้างอิงบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล The Royal Society Journals วารสารด้าน Life และ Physical Sciences

สำนักหอสมุดเปิดให้บริการล่วงเวลา ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560

สำนักหอสมุดจะดำเนินการเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 - 9 เมษายน 2561

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ เชิญชวนเข้าร่วมการอบรม แนะนำการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมช่วยการวิจัย Library Class

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Health Reference Center Academic ทางด้านสุขภาพ

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Jove วารสารวิชาการ

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Agriculture Collection ด้านการเกษตร

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Fine Arts and Music Collection ด้านศิลปะและดนตรี

ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูล Passport GMID ฐานข้อมูลทางธุรกิจที่มีความเชื่อถือสูง

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ เปิดให้บริการล่วงเวลา ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 3 ธันวาคม 2560

สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เสริมสร้างศักยภาพการทำวิจัยกับ Elsevier”

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Business Source Ultimate วิชาการทางด้านธุรกิจ

Pages