ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ ปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561

Share

ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ ปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2561

Share

ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 16 - 26 กรกฎาคม 2561

Share

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Nikkei Asian Review ข่าวสาร รายงาน บทความวิเคราะห์เกี่ยวกับเอเชีย

Share

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : "DENTISTRY Library Courses" ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561

Share

ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน

Share

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561

Share

ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ เชิญเข้าร่วมการอบรมแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้นคว้าและวิจัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

Share

แจ้งปรับปรุงระบบเครือข่าย UniNet ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2561

Share

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม IEEE Authorship Workshop 2018

Share

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561

Share

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน - 3 สิงหาคม 2561

Share

ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2561

Share

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะการสืบค้นสารสนเทศทางด้านเภสัชศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

Share

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ AMS Library Class ประจำเดือนมิถุนายน 2561

Share

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1"

Share

ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ เชิญเข้าร่วมการอบรมแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้นคว้าและวิจัย ประจำเดือนมิถุนายน 2561

Share

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2561

Share

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2561

Share

เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Lexicomp ทางด้านเภสัชศาสตร์

Share

Pages