ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล China Reference Works Online รวบรวมหนังสือคู่มือ อุตสาหกรรม สารานุกรม ข้อมูลทางการแพทย์ พจนานุกรม

Share

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล China Doctoral Dissertations Full-text Database รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน

Share

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล China Masters' Theses Full-text Database รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน

Share

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล China Academic Journals Full-text Database รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเทศจีน

Share

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Focus รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน

Share

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "DENTISTRY Library Courses" สืบค้นข้อมูลทางทันตแพทยศาสตร์

Share

สำนักหอสมุดขอเชิญชวนบริจาคโลหิต ในวันที่ 15 มีนาคม 2561

Share

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Quality Time 1 hr. แนะนำการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ประจำเดือนมีนาคม 2561

Share

ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ เชิญเข้าร่วมการอบรมแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้นคว้าและวิจัย ประจำเดือนมีนาคม 2561

Share

ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ เชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสืบค้นสารสนเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2561

Share

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ เชิญเข้าร่วมการอบรมแนะนำการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมช่วยการวิจัย : Library Class ประจำเดือนมีนาคม 2561

Share

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ขยายเวลาเปิดให้บริการล่วงเวลา วันที่ 12 มีนาคม - 20 เมษายน 2561

Share

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Gale Lingo ฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

Share

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Testing and Education Reference Center (TERC) ฐานข้อมูลสำหรับการเตรียมสอบและแนะแนวการศึกษาต่อในต่างประเทศ

Share

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 24

Share

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Lyell collection from The Geological society ฐานข้อมูลด้านธรณีวิทยา

Share

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกช่วยงานประชาสัมพันธ์ CMU Book Fair ครั้งที่ 24

Share

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ช่วยงานประชาสัมพันธ์ CMU Book Fair ครั้งที่ 24

Share

สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2561

Share

เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงานประชาสัมพันธ์ CMU Book Fair ครั้งที่ 24

Share

Pages