ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "45 Minutes with Librarian เพื่อการรู้สารสนเทศและการส่งเสริมการวิจัย"

Share

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำเดือนเมษายน 2562

Share

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติ เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

Share

สำนักหอสมุดจัดพื้นที่บริการให้เป็น "Clean Air Zone @ CMU Library"

Share

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล eBook Business Collection หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านธุรกิจ

Share

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล eBook Harvard Business Review Press Collection หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Harvard Business Review Press

Share

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล Art Full Text งานวิจัยด้านศิลปะพื้นฐาน

Share

สำนักหอสมุดเปิดรับสมัครนักศึกษาอาสาสมัครช่วยงานห้องสมุด

Share

ห้องสมุดคณะแพทย์ศาสตร์ขอเชิญร่วมกิจกรรม Library Class ประจำเดือนเมษายน 2562

Share

การให้บริการหนังสือ วารสาร และโสตทัศนวัสดุ ในระหว่างการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุด (2561-2563)

Share

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ เปิดให้บริการล่วงเวลา ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 12 พฤษภาคม 2562

Share

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล CopyLeaks เครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัย

Share

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล BOOKBOON รวบรวมหนังสือและตำราเรียนสำหรับนักศึกษา

Share

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล JGATE บทความวารสารจากฐานข้อมูลต่างๆ

Share

แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU OpenVPN)

Share

ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว วันที่ 20-22 มีนาคม 2562

Share

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Business Source Ultimate ฐานข้อมูลวิชาการทางด้านธุรกิจ

Share

ห้องสมุดทันตแพทยศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ : "DENTISTRY Library Class" ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2562

Share

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำเดือนมีนาคม 2562

Share

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว วันที่ 1 มีนาคม 2562

Share

Pages