สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมพุธสุนทรียเสวนาเรื่อง ทบทวนการให้บริการของห้องสมุด

             นางสดศรี กันทะอินทร์ ประธานคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ของสำนักหอสมุด กล่าวเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้ “พุธสุนทรียเสวนา” ครั้งที่ 1/2561 เพื่อเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "ทบทวนการให้บริการของห้องสมุด" โดยมีนางนิตยา อินทรส  นางเหรียญทอง เพชรสุวรรณ นางนงค์นุช สิทธิราช  นางสาวพนัสดา ยอดทองหลาง บุคลากรจากงานบริการสารนิเทศ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ เป็นวิทยากร  โดยมีนางสาวสุรินทรา หล้าสกูล เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561