กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่บุคลากรสำนักหอสมุด ประจำปี 2560

นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานเปิดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่บุคลากรสำนักหอสมุด ประจำปี 2560  โดยจัดให้พิธีทางศาสนา และกิจกรรมนันทนาการสร้างความสัมพันธ์ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด โดยมีการยกย่องชมเชยและมอบรางวัลบุคลากร และกลุ่มคณะทำงาน ประจำปี 2560 ณ ห้องเชียงแสน ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ดังนี้

รางวัลบุคลากรดี ประจำปี 2560
1. นางสาวเรณุกา  สันธิ  กลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สังกัดงานห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
2. นางทรายคำ  เขื่อนเพชร  กลุ่มสนับสนุนงานห้องสมุด สังกัดงานห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์
3. นางวนิดา  ดาเขียว  กลุ่มลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานสำนัก สำนักหอสมุด

รางวัลบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นเฉพาะด้าน ประจำปี 2560
1. นางสาวสุรีย์วรรณ สรรพสิงห์  รางวัลผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม สังกัดงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
2. นางสาวชนันท์ฐิดา ผะสม  รางวัลผู้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ สังกัดงานห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
3. นายวิวัฒน์ชัย ไชยชาญ  รางวัลผู้มีความรับผิดชอบดีเยี่ยม สังกัดสำนักงานสำนัก สำนักหอสมุด
4. นายจรูญ สุสละ  รางวัลผู้มีจิตใจพร้อมให้บริการ สังกัดงานศูนย์สนเทศภาคเหนือ
5. นางศศิประภา แสงพงษ์ชัย สังกัดงานบริการสารนิเทศ และนางสาวพัชรินทร์ เป็งปิง สังกัดงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ  รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
6. นางสาวณัชชา สมปรารถนา รางวัลผู้มีความสามารถรอบด้าน สังกัดสำนักงานสำนัก สำนักหอสมุด
7. คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลรวมพลังสร้างสรรค์งานและทำงานเป็นทีม