สำนักหอสมุดให้การศึกษาดูงานการแก่บุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

             นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด นางกชพร ศรีพรรณ์ หัวหน้างานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ พร้อมบรรณารักษ์ นายณฐนันท์ กาญจนคูหา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และบุคลากร จากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่บรรณารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักเอกสารสนเทศ จากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการคลังข้อมูลผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคลังข้อมูลต่างๆ ของสำนักหอสมุด ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักหอสมุด ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2561