ผู้บริหารสำนักหอสมุดเป็นวิทยากร (selected speaker) ในการประชุม The OCLC Asia Pacific Regional Council 2017 (OCLC APRC17) ณ ประเทศญี่ปุ่น

            นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และนายปราชญ์ สงวนศักดิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้รับคัดเลือกเป็นวิทยากรในการประชุม The OCLC Asia Pacific Regional Council Meeting 2017 (OCLC APRC17) โดยรักษาการแทนผู้อำนวยการ เป็นวิทยากรในส่วน Plenary session 4 บรรยายหัวข้อเรื่อง Provincial University Library Network (PULINET) : Library Spotlight-Thailand ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และนายปราชญ์ สงวนศักดิ์ เป็นวิทยากรในส่วน Member sessions ภายใต้หัวข้อ Engaging your users บรรยายเรื่อง The Artificial Intelligence for Reference Service  ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The OCLC Asia Pacific Regional Council Meeting 2017 (APRC17) ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยวาเซดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  
                OCLC APRC  เป็นการประชุมวิชาการประจำปีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จัดขึ้นโดย OCLC Asia Pacific Regional Council  มีวัตถุประสงค์ในการจัด เพื่อให้ผู้นำห้องสมุดทุประเภทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาร่วมกันแบ่งปันความคิดและเรียนรู้ในเชิงลึกร่วมกันในทุกๆ ปี  ในการขับเคลื่อนการบริการสารสนเทศให้ก้าวไปข้างหน้าไปสู่การเป็นห้องสมุดที่ชาญฉลาดมากขึ้น และเพื่อการบริหารและพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด  ซึ่งในปี 2017 จัดการประชุมที่มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  การประชุม OCLC APRC17 ครั้งนี้ 
https://www.oclc.org/en/events/councils/2017-18/asia-pacific-regional-co... มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากเกือบทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปี 2561 จะจัดการประชุม OCLC APRC18 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร