สำนักหอสมุดให้การศึกษาดูงานแก่คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

             นางสุกัญญา ธาราวัชรศาสตร์ หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ  นางสาวศุภวรรณ อาจกล้า หัวหน้างานบริการสารนิเทศ และนายกวินฌัช สิงห์ปัน หัวหน้างานระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะผู้บริหารและบุคลากร จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการศึกษาดูงานด้านบริการสารสนเทศและบริการสนับสนุนการวิจัย  การจัดการห้องสมุดดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุด ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560