บรรณารักษ์สำนักหอสมุดเข้าติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการ CMU Corner @ University of Mandalay ระยะที่ 2 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

             นางสาวศุภวรรณ อาจกล้า หัวหน้างานบริการสารนิเทศ และนางสาวชัณษา สีแดง บรรณารักษ์ งานบริการสารนิเทศ ฝ่ายบริการและทรัพยากรสารนิเทศ เข้าพบ Prof. Dr. Thida Win อธิการบดีมหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ (University of Mandalay) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ ตลอดจนจัดกิจกรรมในโครงการ CMU Corner @ University of Mandalay ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559-2561) 
             ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ด้าน ได้แก่ การให้ทุนบรรณารักษ์มารับการศึกษาดูงานเชิงลึกด้านการบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัย ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  การจัดหาหนังสือและวารสารใหม่และขนส่งหนังสือไปยัง CMU Corner @ University of Mandalay เพื่อให้มีหนังสือที่มีเนื้อหาทันสมัยให้บริการ  ตลอดจนการส่งบุคลากรสำนักหอสมุดไปติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อการปรับปรุงการจัดบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ร่วมกับ Ms.Hla Hla Win บรรณารักษ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าหน้าที่ประจำห้องสมุดมหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop: Motion Graphic Animation โดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ณ CMU Corner @ University of Mandalay สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2561