ผู้บริหารสำนักหอสมุดร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2562

              นางกชพร ศรีพรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และนางสาวฐิติรัตน์ ตันติวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสบทบกองทุนพัฒนาคณะนิติศาสตร์ เนื่องในพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562