พิธีเปิดการจัดแสดงงานศิลปะการออกแบบประติมากรรม 4 มิติ (4D Sculpture Design)

             นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมพิธีเปิดการจัดแสดงงานศิลปะการออกแบบประติมากรรม 4 มิติ (4D Sculpture Design) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การจัดแสดงงานศิลปะดังกล่าวเป็นกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นฐาน 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบ และใช้วัสดุต่างๆ สร้างงานประติมากรรม 4 มิติ ให้มีคุณค่าทางศิลปะ พร้อมทั้งให้งานศิลปะมีความสอดคล้อง กลมกลืนและส่งเสริมคุณภาพของสถานที่นั้น โดยใช้พื้นที่บริเวณหน้าอาคารสำนักหอสมุดเป็นสถานที่ในการจัดแสดงผลงานดังกล่าว จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 - 8 มกราคม 2561 ณ ลานด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560