สำนักหอสมุดจัดการบรรยายเรื่อง การประเมินค่างานสำหรับบุคลากรห้องสมุด เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น

             นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดงานการบรรยายเรื่อง การประเมินค่างานสำหรับบุคลากรห้องสมุด เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น โดยมีอาจารย์นายิกา เดิดขุนทด ข้าราชการบำนาญ บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงหลักเกณฑ์การประเมินค่างานและผลงาน คำสำคัญและเทคนิคการเขียนค่างานให้ผ่านการประเมินสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะและสายปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรตามความก้าวหน้าทางสายอาชีพ ในแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560