บุคลากรสำนักหอสมุดร่วมพิธีเปิดงานโครงการหลวง 2560

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานโครงการหลวง 2560 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล เฝ้ารับเสด็จ และศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนเพื่อกิจกรรมของมูลนิธิโครงการหลวง และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานจัดงานกล่าวถวายรายงาน โดยมี นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมในพิธีเปิดงานพร้อมทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อกิจกรรมของมูลนิธิฯ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560