สำนักหอสมุดจัดการบรรยายหัวข้อ "การแนะนำและสาธิตวิธีการทำเครื่องกรองอากาศแบบง่าย"

             นางสาววรารักษ์  พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดการบรรยายหัวข้อ "การแนะนำและสาธิตวิธีการทำเครื่องกรองอากาศแบบง่าย" โดยมี นายอัฐพันธ์  จันทร์อินทร์ นักวิศวกร  ผศ.ดร.ลัชนา ระมิงค์วงศ์ อาจารย์ประจำ จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร และนายฐาปกรณ์ เผยพร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ช่วยวิทยากร เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และวิธีการทำเครื่องกรองอากาศแบบง่าย ในช่วงสถานะการณ์หมอกควันอันเป็นปัญหาต่อสุขภาพของบุคลากร