การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก : ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน และร้อยละของจำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใช้หลังจากการจัดซื้อในปีงบประมาณที่ผ่านมา

             นางสาววรารักษ์  พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก : ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน และร้อยละของจำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใช้หลังจากการจัดซื้อในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยมี นางสมบูรณ์ ห่านรัตนสกุล บรรณารักษ์  นางสาวกุลวดี ทัพภะ บรรณารักษ์ และนายภัทธ์ เอมวัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากร  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์บรรณสารและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทำข้อตกลงร่วมกันด้านการเทียบเคียงผลการดำเนินงานหลักดังกล่าวขึ้น และเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าว ให้สามารถได้ผลการดำเนินการตามเป้าหมายผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560