สำนักหอสมุดจัดการบรรยายเรื่อง Inspired by Research

              นางสาววรารักษ์  พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดการบรรยายเรื่อง Inspired by Research ในโครงการส่งเสริมการวิจัยบุคลากรสำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรการบรรยายเรื่อง "การสร้างแรงบันดาลใจในการทำวิจัย" และการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” โดยมี นางชมพูนุข สราวุเดชา นางสดศรี กันทะอินทร์ นางสาวประกายดาว ศรีโมรา นางทิพวรรณ สุขรวย และนายสุรชาติ สุวรรณ์ เป็นวิทยากร นางสาวศุภรรณ อาจกล้า เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำวิจัยให้แก่บุคลากร สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำวิจัยและกระตุ้นส่งเสริมให้บุคลากรทำงานวิจัย ตลอดจนผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562