ผู้บริหารร่วมพิธีเปิดงานโครงการ "นิทรรศการศิลปะของคณาจารย์ นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

              นางสาวฐิติรัตน์ ตันติวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมพิธีเปิดงานและร่วมโครงการ "นิทรรศการศิลปะของคณาจารย์ นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" จัดระหว่างวันที่ 15 - 21 มีนาคม 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุขคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานเปิดงาน โครงการดังกล่าวเป็นการจัดแสดงผลงานด้านศิลปกรรมความคิดสร้างสรรค์ของอาจาย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย ณ ชั้น 1 สำนักหอสมุด เมื่อวันที 15 มีนาคม 2562