บุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการในงาน "วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2560"

            วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ทรงเปิดงาน "วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2560" จัดโดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 39 หน่วยงาน วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและโครงงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นิทรรศการวิชาการดังกล่าวมีส่วนส่งเสริม พัฒนา และขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ร่วมนำเสนอผลงาน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

            โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2560" โดยมีนางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  อาจารย์ชัยวัฒน์ นันทศรี อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด เข้าร่วมงานดังกล่าว และร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ได้แก่

            - คลังวัสดุหายากดิจิทัล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด นางกชพร ศรีพรรณ์ หัวหน้างานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ นางสาวธันย์ชนก อากรปรุ บรรณารักษ์ และนางกาญจนี กุศลสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ
            - อาหารพื้นบ้านล้านนา : ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สารสนเทศดิจิทัล โดยนางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และนางกาญจนี กุศลสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ
            - เครื่องเขินล้านนา : ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สารสนเทศดิจิทัล โดยนางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด นางสาวธันย์ชนก อากรปรุ บรรณารักษ์และนางกาญจนี กุศลสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ
            - ฐานข้อมูลวารสารวิชาการเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ โดยนางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์ หัวหน้างานห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ นางอรพรรณ การคนซื่อ หัวหน้างานห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์