พิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 24

             ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 24 โดยมีนางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่าน อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชนภาคเหนือ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 
กิจกรรมประกอบด้วย 4 ประเภท ดังนี้

             กิจกรรมที่ 1 การจัดบูธจำหน่ายหนังสือ สื่อการศึกษา ของสำนักพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีร้านอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนร้านของที่ระลึกและเบ็ดเตล็ด
             กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม “นักเขียนพบผู้อ่าน” เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนผู้สนใจเกิดการอ่านและการเขียนมากขึ้น มีโอกาสได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักอ่านกับนักเขียน โดยการศึกษาถึงแรงบันดาลใจในการเขียน การเตรียมตัวในการเขียนและเทคนิคการเขียน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สำหรับปีนี้ มีนักเขียนมาร่วมกิจกรรม อาทิ คุณหญิงวิมล เจียมเจริญ (ทมยันตี), วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล, ฌอน บูรณะหิรัญ, อาย  กมลเนตร, ทรงศีล ทิวสมบูญ, ปราปต์, หัสวีร์, ฉัตรเกล้า, วรรณวรรธน์, นักเขียนซีไรต์ จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท เป็นต้น
             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศและส่งเสริมการอ่านแก่ผู้ใช้บริการ กิจกรรมในหัวข้อ “แฟนพันธุ์แท้ มิตรรักห้องสมุด” โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

                            1. นางสาวนาริตา ชัยธิมา  นักศึกษาปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลนักศึกษาใหม่ที่มีสถิติการยืมมากที่สุด 
                            2. นายธีรพล อาจปาสา  นักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลนักศึกษาปัจจุบันที่มีสถิติการยืมมากที่สุด
                            3. นายอนุวัตร อินทนา นักศึกษาปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัลสมาชิกที่เข้าใช้บริการห้องสมุดมากที่สุด 
                            4. นางสาวพัชชนก พึ่งบุญ นักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัลสมาชิกที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมห้องสมุดมากที่สุด
                            5. นายชัยวัธน์ วรพันธุ์ ได้รับรางวัลสมาชิกสมทบที่สมัครเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่องและมีสถิติการยืมหนังสือมากที่สุด  

             กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

                      4.1 กิจกรรมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาการประกวดการแต่งค่าว หัวข้อ “อ่านเพื่อรู้ มุ่งปัญญา” โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
                            1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอนุสรณ์ แก้วบุตร  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาเอกภาพยนตร์  คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                            2. รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายทินภัทร  ภาชะนนท์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา

                      4.2 การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “หนังสือคือชีวิต” เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนนักเรียนที่สนใจในการวาดภาพระบายสีได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านศิลปะอย่างสร้างสรรค์ จัดประกวดในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.

                      4.3 การประกวดเล่านิทาน หัวข้อ “นิทานเรื่องโปรด” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) มีนิสัยรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมจินตนาการของนักเรียนที่ได้จากการอ่านนิทานและนำไปสื่อสารต่อได้ ตลอดจนสนับสนุนให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ จัดประกวดวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.

               งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 24 จัดระหว่างวันที่ 12 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://library.cmu.ac.th/cmubookfair และ https://www.facebook.com/CMUBookFair