สำนักหอสมุดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวปฏิบัติดิจิทัลเพื่อกระบวนการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ (Digital Preservation)

              นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวปฏิบัติดิจิทัลเพื่อกระบวนการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ (Digital Preservation) โดยมี นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร จัดโดยสำนักหอสมุด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในงานห้องสมุด พิพิธพัณฑ์ จดหมายเหตุ มีความเข้าใจกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล และสามารถจัดทำแนวทางปฏิบัติกระบวนการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 และห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562