บุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ครั้งที่ 4

            นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ครั้งที่ 4/2560 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะทำงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา และร่วมกันพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัล PULINET Award ประจำปี 2560 และโครงการ/กิจกรรมของคณะทำงานที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 14 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2560