บุคลากรสำนักหอสมุดคว้ารางวัลการนำเสนอผลงานระดับดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8

             สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานด้วยวาจาระดับดีเด่น และรางวัลการนำเสนอผลงานด้วยวาจาระดับดี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 (The 8th PULINET National Conference-PULINET 2018) ภายใต้หัวข้อ “Library of Things” จัดโดยสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)  ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม จังหวัดนครพนม ผลงานที่ได้รับรางวัลมี ดังนี้

             1. รางวัลการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ระดับดีเด่น กลุ่มการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เรื่อง “CMUL InstantBot : ระบบสร้างปัญญาประดิษฐ์เพื่อบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า” โดย นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ สำนักหอสมุด
             2. รางวัลการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ระดับดีเด่น กลุ่มการบริหารองค์กร การจัดการความรู้ เรื่อง “การพัฒนาบริการสอนการรู้สารสนเทศอย่างต่อเนื่องด้วยแนวทางไคเซ็น” โดย นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ บรรณารักษ์ หัวหน้างานห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
             3. รางวัลการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ระดับดี กลุ่มการบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เรื่อง “ฐานข้อมูลวารสารวิชาการเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ” โดย นางอรพรรณ การคนซื่อ บรรณารักษ์ หัวหน้างานห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ และนางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์ บรรณารักษ์ หัวหน้างานห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์

             ในการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ PULINET ตั้งแต่ปีที่เริ่มจัด สำนักหอสมุดได้รับรางวัลดีเด่น ตั้งแต่จัดครั้งแรกในปี 2553 และได้รับรางวัลทุกปีจนถึงปีปัจจุบัน
             ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET สำนักหอสมุดได้นำผลงานวิชาการไปนำเสนอทุกปี ในปีนี้ได้ส่งผลงานวิชาการไปนำเสนอ จำนวน 6 ผลงานด้วยกัน ประกอบด้วย

              1. การนำเสนอผลงานด้วยวาจา กลุ่มการบริหารองค์กร การจัดการความรู้  เรื่อง การจัดอบรมและแนะนําการเข้าถึงสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการวิจัย (Library Class) ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นางเพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร  นางสาวกมลชนก มาแสงตา และนางสาวชนันท์ฐิดา ผะสม
              2. การนำเสนอผลงานด้วยวาจา กลุ่มการบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เรื่อง “ฐานข้อมูลวารสารวิชาการเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ” โดย นางอรพรรณ การคนซื่อ และนางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์
              3. การนำเสนอผลงานด้วยวาจา กลุ่มการบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เรื่อง “โครงการจิตอาสา-กยศ. : พัฒนาคน-พัฒนางาน” โดย นางสาวชัณษา สีแดง และนางสาวศุภวรรณ อาจกล้า
              4. การนำเสนอผลงานด้วยวาจา กลุ่มการบริหารองค์กร การจัดการความรู้ เรื่อง “การพัฒนาบริการสอนการรู้สารสนเทศอย่างต่อเนื่องด้วยแนวทางไคเซ็น” โดย นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ
              5. การนำเสนอผลงานด้วยวาจา กลุ่มการบริหารองค์กร การจัดการความรู้ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบออนไลน์ ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”  โดย นางทิพวรรณ สุขรวย และนางจิตราภรณ์ ชัยมณี
              6. การนำเสนอผลงานด้วยวาจา กลุ่มการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เรื่อง “CMUL InstantBot : ระบบสร้างปัญญาประดิษฐ์เพื่อบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า” โดย นายปราชญ์ สงวนศักดิ์
              

              การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8  (The 8th PULINET National Conference-PULINET 2018)   เป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิชาการะดับประเทศด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  บุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จากทั่วประเทศ จำนวน 238 คน  มีผู้นำเสนอผลงานวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 97 ผลงาน