อาจารย์ ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุด รับรางวัล PULINET AWARD ประจำปี 2560

              อาจารย์ ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัล PULINET AWARD ประจำปี 2560 ท่านแรกของประเทศไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้มอบรางวัล ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 (The 8th PULINET National Conference-PULINET 2018) จัดโดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ณ ห้องเสาร์ทอง โรงแรมฟอร์จูนนครพนม ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561

               อาจารย์ ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 2527 เริ่มทำงานราชการด้วยการเป็นอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์ ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนเกษียณอายุราชการใน พ.ศ. 2547 ด้านงานบริหาร ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านงานบริหารเครือข่ายเป็นประธานข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เป็นคณะกรรมการยูเนสโกว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก (Memory of the World) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ภายใต้องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO SPAFA)

              ผลงานซึ่งแสดงถึงการเป็นผู้สมควรได้รับรางวัล PULINET Award ประจำปี 2560 

               จากการเป็นนักวิชาการ ทำให้ได้รับการหล่อหลอมความรู้ความเชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์ ความรู้ด้านโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์มาบูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบกับความผูกพันกับท้องถิ่นล้านนา จึงส่งผลให้ท่านได้สร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์หลายด้าน ที่โดดเด่น คือ การก่อตั้งสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผลักดันให้มีการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ล้านนา โดยเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ จีน พม่า ลาว และงานด้านอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนา ซึ่งเป็นสารสนเทศที่ทรงคุณค่าทั้งทางประวัติศาสตร์และการศึกษาค้นคว้าและวิจัย

              ในด้านการบริหาร ท่านเป็นนักบริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่คำนึงถึงบทบาทหรือพันธกิจขององค์กรเป็นสาคัญ ให้ความสาคัญในเรื่องมาตรฐานการดำเนินงานที่จะนำองค์กรไปสู่ความเป็นสากล รวมถึงการสร้างเครือข่ายการทางานร่วมกัน จึงทำให้การบริหารงานเมื่อคราวดำรงตำแหน่งผู้อานวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในฐานะประธานข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ได้เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการผลักดันให้ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคเป็นข่ายงานระดับชาติจนเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน โดยยึดแนวคิดการพัฒนาข่ายงานห้องสมุด ต้องให้ความสาคัญกับห้องสมุดสมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน มีความเอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในลักษณะการใช้ทรัพยากรและประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อพัฒนาให้เป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานสากลระดับเดียวกันในที่สุด

              อาจารย์ ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและทางการบริหารที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ในวงกว้างต่อวงวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน ทั้งด้านการบริหารงานห้องสมุด การบริหารเครือข่าย การพัฒนาข้อมูลท้องถิ่น และการอนุรักษ์เอกสารมรดก อีกทั้ง ยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุน ผลักดันให้ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคสู่ก้าวย่างของการพัฒนา จนประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ และยังทางานรับใช้สังคมจนถึงปัจจุบัน

              ดังนั้น ด้วยผลงานและเกียรติประวัติของอาจารย์ ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร ดังกล่าว ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จึงมีมติให้ป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้ได้รับรางวัล PULINET Award ประจาปี 2560 เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป