สำนักหอสมุดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทาง EdPEx ประจำปีการศึกษา 2559

             นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด คณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทาง EdPEx ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา เป็นประธานกรรมการ  รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทสิทธิ์  กิตติวรากูล เป็นคณะกรรมการ เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปตามแนวทาง CMU-EdPEx ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560