การประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่ 1/2561

             นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่ 1/2561 จัดระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ได้มีการอบรมเชิญปฏิบัติการเรื่อง "การสร้าง ROBOT สำหรับตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า" โดยมีนายปราชญ์ สงวนศักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด เป็นเป็นวิทยากร และการศึกษาดูงานเรื่อง "เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561