สำนักหอสมุดร่วมงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2560

             นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด นางสาวฐิติรัตน์ ตันติวัฒน์ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด ร่วมงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2560 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เพื่อเชิดชูเกียรติและระลึกถึงคุณงามความดี ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย แรงใจ มีความมานะ อุตสาหะ พากเพียรพยายาม มุ่งมั่นสรรค์สร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดมา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560