สำนักหอสมุดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "ใจสุข ปลุกพลัง สร้างงานใหญ่"

             นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "ใจสุข ปลุกพลัง สร้างงานใหญ่" ในโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรสำนักหอสมุด ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมและคุณภาพตามค่านิยมหลักของสำนักหอสมุด และเพื่อทบทวน ปรับปรุงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยมหลักในหัวข้อ "ยึดในคุณธรรม" พร้อมทั้งจัดกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาคุณะธรรมจริยธรรมในหนังสือ "6 ขั้นตอนสู่โรงเรียนคุณธรรม ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง" ซึ่งมีบุคลากรสำนักหอสมุด และบุคลากรสังกัดคณะที่ปฏิบัติงานห้องสมุดเข้าร่วมการสัมมนาฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด ระหว่างวันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2560