สำนักหอสมุดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในงานมหกรรมการจัดการความรู้ CMU-KM Day ประจำปี 2560

              นางสดศรี กันทะอินทร์ ประธานคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ของสำนักหอสมุด พร้อมคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ของสำนักหอสมุด เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการความรู้ CMU-KM Day ประจำปี 2560 "พัฒนางานประจำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน
              โอกาสนี้ สำนักหอสมุดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
จากการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) ประเภทแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน ในผลงานชื่อ "Library Course Online : เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา" และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) ประเภทแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน ในผลงานชื่อ "Academic Journal Publication Support Database" ในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานจากกระบวนการจัดการความรู้ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560