สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมพุธสุนทรียเสวนาเรื่อง "CoPs Show & Share"

             นางสดศรี กันทะอินทร์ ประธานคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ของสำนักหอสมุด กล่าวเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้ “พุธสุนทรียเสวนา” ครั้งที่ 4/2560 เพื่อเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "CoPs Show & Share" นำเสนอการจัดการความรู้ของชุมชนแนวปฏิบัติ ปี 2560 โดยมีนายวัชรา ทองหยอด ชุมชนแนวปฏิบัติ All in One  นางสาวศุภวรรณ อาจกล้า ชุมชนแนวปฏิบัติชุมชนบริการ  นางสาวสุรีย์วรรณ สรรพสิงห์ ชุมชนแนวปฏิบัติ A2C  นางเพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร ชุมชนแนวปฏิบัติ คนใกล้หมอ  นางอรพรรณ การคนซื่อ  ชุมชนแนวปฏิบัติ SciTech Cycle  นายกวินณัช สิงห์ปัน  ชุมชนแนวปฏิบัติ New Folder  นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ  ชุมชนแนวปฏิบัติ InfoHealthCoP  และนางสาวอรุณรัตน์ วงค์ฉายา ชุมชนแนวปฏิบัติ SMART Services Team เป็นวิทยากร  โดยมีนางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560