การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เสริมสร้างศักยภาพการทำวิจัยกับ Elsevier"

            สำนักหอสมุด โดยงานบริการสารนิเทศ ร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เสริมสร้างศักยภาพการทำวิจัยกับ Elsevier” โดยมีนางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดการฝึกอบรม โดยมี Mr.Nattaphol Sisuruk ตำแหน่ง Elsevier Training Consultant สำนักพิมพ์ Elsevier เป็นวิทยากร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการและการวิจัย ตลอดจนการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและการวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560