ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Nikkei Asian Review ข่าวสาร รายงาน บทความวิเคราะห์เกี่ยวกับเอเชีย

             สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Nikkei Asian Review เป็นฐานข้อมูลประเภทข่าวสาร รายงาน บทความวิเคราะห์เกี่ยวกับเอเชีย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง ให้ข้อมูลทั้งปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลัง
              ทั้งนี้ สามารถทดลองเข้าใช้ฐานข้อมูล Nikkei Asian Review ได้ที่ https://asia.nikkei.com หรือ http://library.cmu.ac.th และเลือกที่
e-Databases  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2561 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการสารนิเทศ โทรศัพท์ 0 5394 4531 หรือ e-mail : cmulibref@gmail.com

Share