ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Lyell collection from The Geological society ฐานข้อมูลด้านธรณีวิทยา

            สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Lyell collection from The Geological society ฐานข้อมูลด้านธรณีวิทยา ของสมาคม Geological Society of London ประกอบด้วยหนังสือ วารสาร ของ Society, Special Publications และหนังสือสำคัญๆ
            ทั้งนี้ สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล Lyell collection from The Geological society ได้ที่ http://www.lyellcollection.org หรือ http://library.cmu.ac.th และเลือกที่ e-Databases ทดลองใช้งานตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการสารนิเทศ โทรศัพท์ 0 5394 4531 หรือ e-mail : libref@lib.cmu.ac.th

Share