ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล CopyLeaks เครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัย

             สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทดลองใช้ฐานข้อมูล CopyLeaks เครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัย ช่วยตรวจจับเนื้อหาที่คล้ายกัน และปรับปรุงการเขียนด้วยการค้นหาเนื้อหาออนไลน์ และฐานข้อมูลเพื่อหาเนื้อหาที่คล้ายกัน สามารถระบุเนื้อหาที่เหมือนกันและมีการถอดความและการสร้างคะแนนความคิดริเริ่มสำหรับข้อความที่ส่งมา 
             ทั้งนี้ สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล CopyLeaks ได้ที่ http://library.cmu.ac.th และเลือกที่ e-Databases ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการสารนิเทศ โทรศัพท์ 0 5394 4531 หรือ e-mail : cmulibref@cmu.ac.th

Share