เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล World e-Book Library (WEL) ครอบคลุมสหสาขาวิชา

            สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทดลองใช้ฐานข้อมูล World e-Book Library (WEL) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นต้น
            ทั้งนี้ สามารถทดลองเข้าใช้ฐานข้อมูล World e-Book Library (WEL) ได้ที่ http://library.cmu.ac.th และเลือกที่ e-Databases ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการสารนิเทศ โทรศัพท์ 0 5394 4531 หรือ e-mail : libref@lib.cmu.ac.th

Share