ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล InfoTrac Custom Journals วารสารอิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา

             สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล InfoTrac Custom Journals เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา จำนวน 1,000 รายชื่อ
             ทั้งนี้ สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล InfoTrac Custom Journals ได้ที่ http://library.cmu.ac.th และเลือกที่ e-Databases สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการสารนิเทศ โทรศัพท์ 0 5394 4531 หรือ e-mail : libref@lib.cmu.ac.th

Share