เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล CNKI แหล่งข้อมูลทรัพยากรความรู้ของประเทศจีน

              สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทดลองใช้ฐานข้อมูล CNKI  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรความรู้ทั้งหมดของประเทศจีนให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1996 – ปัจจุบัน คลอบคลุมสหสาขา ให้บริการในการสืบค้นเป็นภาษาจีน ให้ข้อมูลสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มและบรรณานุกรม รูปแบบการแสดงผลเอกสารฉบับเต็ม PDF File และ CAJ Viewer File
              ทั้งนี้ สามารถทดลองเข้าใช้ฐานข้อมูล CNKI ได้ที่ http://library.cmu.ac.th และเลือกที่ e-Databases ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการสารนิเทศ โทรศัพท์ 0 5394 4531 หรือ e-mail : libref@lib.cmu.ac.th

Share