ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Bloomsbury Collection ด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

            สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทดลองใช้ฐานข้อมูล Bloomsbury Collection ฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ที่ให้บริการเนื้อหาที่มีคุณภาพด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น การเมืองการปกครอง การศึกษา แฟชั่น ออกแบบ การละคร ฟิล์ม สื่อ กฎหมาย ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ที่มาจากสำนักพิมพ์ต่างๆ อาทิ Hart Publishing, Continuum, Berg, The Arden Shakespeare, T&T Clark, Bristol Classical Press มากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง สามารถ Download, Print, Share, Citation มาพรัอมเครื่องมือการใช้งานต่างๆ ในฐานข้อมูล 
             ทั้งนี้ สามารถทดลองเข้าใช้ฐานข้อมูล 
Bloomsbury Collection ได้ที่ http://library.cmu.ac.th และเลือกที่ e-Databases หรือ เข้าใช้งานได้ที่ www.bloomsburycollections.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการสารนิเทศ โทรศัพท์ 0 5394 4531 หรือ e-mail : libref@lib.cmu.ac.th

Share