ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมโปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ 1/2560

              สำนักหอสมุด กำหนดจัดการฝึกอบรมโปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 29 กันยายน 2560 ดังนี้
               1. โปรแกรมที่ 1 CMUL OPAC (1.30 ชั่วโมง)
               2. โปรแกรมที่ 2 Information Seeking via Single Search for Research Paper (2 ชั่วโมง)
               3. โปรแกรมที่ 3 EndNote Web (1.30 ชั่วโมง)
               4. โปรแกรมที่ 4 Turnitin
               5. โปรแกรมที่ 5 Guide to getting published (2 ชั่วโมง)
               6. โปรแกรมที่ 6 Sci-Tech Databases (2 ชั่วโมง)
               7. โปรแกรมที่ 7 Social Sciences & Humanities Databases (1.30 ชั่วโมง)
                   Special Program for CMU Foreign Students
               8. โปรแกรมที่ 8 Searching Information from e-Databases (2.30 ชั่วโมง)
               9. โปรแกรมที่ 9 EndNote Web (2 ชั่วโมง)

                โอกาสนี้สำนักหอสมุด จึงขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 สำนักหอสมุด ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วม ได้ที่ http://library.cmu.ac.th/actdb/register หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่บรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการ Reference & Research Services  ชั้น 1 สำนักหอสมุด โทรศัพท์ 0 5394 4531 e-mail: cmulibref@gmail.com

                ดาวน์โหลดเอกสาร

Share