ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Jove วารสารวิชาการ

             สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Jove วารสารวิชาการที่เป็น Peer-reviewed Journals นำเสนอผลงานการวิจัย หรือการทดลองในห้องปฏิบัติการ ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ biological, medical, chemical และ physical ในรูปแบบวิดีโอ 
             ทั้งนี้ สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล Jove ได้ที่ http://library.cmu.ac.th และเลือกที่ e-Databases หรือ https://www.jove.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการสารนิเทศ โทรศัพท์ 0 5394 4531 หรือ e-mail : libref@lib.cmu.ac.th

Share