ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Health Reference Center Academic ทางด้านสุขภาพ

            สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Health Reference Center Academic ฐานข้อมูลทางด้านสุขภาพ ซึ่งมีรายการวารสารฉบับเต็ม, หนังสืออ้างอิง, จุลสาร กว่า 2,500 รายการ และรายการวีดีโอกว่า 100 รายการ ที่สาธิตขั้นตอนทางการแพทย์รวมทั้งขั้นตอนการผ่าตัด 
            ทั้งนี้ สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล Health Reference Center Academic ได้ที่ http://library.cmu.ac.th และเลือกที่ e-Databases  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการสารนิเทศ โทรศัพท์ 0 5394 4531 หรือ e-mail : libref@lib.cmu.ac.th

Share