ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Fine Arts and Music Collection ด้านศิลปะและดนตรี

            สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Fine Arts and Music Collection ฐานข้อมูลด้านศิลปะและดนตรี รวบรวมบาความมากกว่า 10.4 ล้านบทความ  สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการค้นคว้าทางด้าน drama, music, art history, และ filmmaking และมีวารสารมากกว่า 250 รายการ ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม เช่น Wilson Art Index, the Répertoire International de Littérature Musicale (RILM) index เป็นต้น
            ทั้งนี้ สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล Fine Arts and Music Collection ได้ที่ http://library.cmu.ac.th และเลือกที่ e-Databases สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการสารนิเทศ โทรศัพท์ 0 5394 4531 หรือ e-mail : libref@lib.cmu.ac.th

Share