สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างชั้นหนังสือออนไลน์ด้วย CMUL Media Store”

             สำนักหอสมุดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างชั้นหนังสือ ออนไลน์ด้วย CMUL Media Store” โดยมีนายปราชญ์ สงวนศักดิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นวิทยากร ให้การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อสารศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้นำโปรแกรม CMUL Media Store สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปใช้งานในศูนย์บรรณสารและสื่อสารศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560