Clipping News ปี พ.ศ. 2562

การตัดข่าวและประมวลผลข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันเพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการประเมินผลข่าวจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการเผยแพร่ทางข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสื่อมวลชนอื่นๆ

ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ Clipping News ปี พ.ศ. 2561

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 วันที่ 7 - 13 มกราคม 2562
- รับสมัครจิตอาสานักศึกษาช่วยงานห้องสมุด

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 วันที่ 28 - 3 กุมภาพันธ์ 2562
- ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 25

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 วันที่ 4 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
- CMU Book Fair ครั้งที่ 25

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 7 วันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2562
- พิธีเปิดงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 25
- บุคลากรสำนักหอสมุดคว้ารางวัลประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 6

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 10 วันที่ 4 - 10 มีนาคม 2562
- ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 11 วันที่ 11 - 17 มีนาคม 2562
- ประกาศปิดปรับปรุงพื้นที่ให้บริการชั่วคราว

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 12 วันที่ 18 - 24 มีนาคม 2562
- AMS Library Class เดือนมีนาคม 2562

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 14 วันที่ 1 - 7 เมษายน 2562
- การให้บริการหนังสือ วารสารและโสตทัศนวัสดุ ในระหว่างการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุด

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 15 วันที่ 8 - 14 เมษายน 2562
- สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จวนจาว มช. ฮ่วมแต่งก๋ายปื๊นเมือง อู้กำเมือง ตลอดเดือนเมษายน
- สำนักหอสมุดจัด Safe Zone ช่วงวิกฤตหมอกควัน

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 17 วันที่ 22 - 28 เมษายน 2562
- จาว มช. อ่วมใจ๋ สืบสานประเพณีล้านนา แต่งกายพื้นเมือง อู้กำเมือง ตลอดเดือนเมษายน

Share