มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมหลักสูตร Innovation Next Gen

              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมหลักสูตร Innovation Next Gen โดยมีคุณสรรควร สัตยมงคล BD Manager True LAB และคุณวาณิดา โอฬารรัตน์ BD Executive เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้และความตระหนักถึงความสำคัญของคำว่า "นวัตกรรม" รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรคสิ่งใหม่ให้กับนักศึกษา และบุคลากรผู้สนใจ ณ True LAB @ CMU ชั้น 1 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559