การอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2560

            สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนา เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2560 จัดระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2560 โดยมีนายจิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุน ฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา จากบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นวิทยากร บรรยายรายละเอียดการให้บริการฐานข้อมูลสืบค้น จากบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 8 ฐานข้อมูล ได้แก่ ABI/INFORM Collection, ACM Digital Library, American Chemical Society Journal, IEEE/IET Electronic Library, ProQuest Dissertations & Theses Global, SpringerLink-Journal, Web of Science และ Emerald Management โดยมีสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 และชั้น 4 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560