สำนักหอสมุดจัดการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดบอกรับ ประจำปี 2560

            สำนักหอสมุดจัดการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดบอกรับ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2560 โดยมีวิทยากรจากบริษัท Igroup (Asia Pacific) Limited มาบรรยาย จำนวน 8 ฐานข้อมูล ได้แก่ Annual Reviews, Cambridge Journals Online, Science Online, Nature Online, Westlaw International, Wiley InterScience, Taylor and Francis และ Turnitin เพื่อให้บุคลากรสำนักหอสมุดได้ทราบรายละเอียดฐานข้อมูล เทคนิคการสืบค้น และวิธีการใช้งานใหม่ๆ ของฐานข้อมูล ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560