สำนักหอสมุดรับมอบหนังสือจากสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย

              นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมผู้บริหารสำนักหอสมุด รับมอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ จำนวน 50 เล่ม จาก Mr. Gabriel LIOW ที่ปรึกษาทูต (ฝ่ายบริหารและกงสุล) พร้อมคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสประเทศสิงคโปร์ครบรอบ 50 ปี ของการได้รับเอกราช และเป็นการครบรอบ 50 ปี ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย พร้อมทั้งให้เกียรติเยี่ยมชมสำนักหอสมุด ณ สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558